МЕНЮ
Количка

Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ИЗЦЯЛО настоящото Споразумение за приемане на
Oбщите Условия преди да използвате този сайт!

С всяко Ваше действие, съставляващо пряко или косвено използване съдържанието на настоящия сайт или на предлагани в него стоки или услуги, Вие потвърждавате волята си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него Общи Условия, при което възникналите между Вас и "СиК Къмпани" ООД отношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение във вида му към момента на използването на сайта.

В случай, че не сте съгласни с изложените тук Общи Условия или не желаете да се обвързвате с тях, то следва да не продължавате използването на този сайт.

СиК Къмпани ООД е търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с

ЕИК: 205858656

и адрес за кореспонденция:

ул. Климент Охридски, 2 вх.В, ет.6, ап.18,

ПК 2100, гр.Елин Пелин,общ. Елин Пелин, обл. София

         Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, Закона за Защита на Потребителите и Закона за Защита на Личните Данни, както и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

        СиК Къмпани ООД е регистрирано в Комисията за Защита на Личните Данни. Настоящата електронна страница, поддържана от СиК Къмпани ООД, има чисто информационен характер. Полаганите усилия от наша страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда от нас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник.

С оглед прецизиране на предоставената информация и за избягване на евентуални недоразумения, интересуващите се от съдържанието на страницата лица, следва да се обръщат за съдействие към служителите ни в офиса на дружеството на тел.+359/ 02 426 8850.

Чрез настоящата страница дружеството не осъществява предлагане и продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. Никоя част от страницата и приложенията й не съставлява и не следва да се възприема, като предложение от страна на дружеството за сключване на договор за продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.

В случай на неправилно възприемане на определени текстове в обратен смисъл, дружеството не се счита обвързано с такива трети лица и не приема евентуални поръчки за подобни продажби.

СиК Къмпани ООД не носи отговорност за физически и морални проблеми в следствие на посещението на сайта и информацията, публикувана в него.

Отговорност

Препоръчваме да се КОНСУЛТИРАТЕ С КВАЛИФИЦИРАН ПРОФЕСИОНАЛИСТ преди използване на продуктите, предлагани, чрез сайта или преди да решите да съобразите поведението си с публикуваните в сайта статии, информационни карета, коментари в чатовете в реално време или друга информация, предоставена Ви от сайта, независимо по какъв ред.

Информацията за продуктите е представена единствено, като листовка за начина на използване на ХРАНИТЕЛНИТЕ ДОБАВКИ, предоставен от производителя. Пълнотата и достоверността на информацията е гарантирана от страна на СиК Къмпани ООД.

Съдържанието в сайта не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми. ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ/ВЪПРОС, МОЛЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР или СПЕЦИАЛИСТ в дадената област.

В никакъв случай не възприемайте дадената Ви, чрез сайта информация, като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.

СиК Къмпани ООД  дава гаранция за точността, надеждността, пълнотата или полезността на предоставената в сайта информация.

СиК Къмпани ООД не изключва възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически или човешки фактори, поради което и не носи отговорност в тази връзка.

СиК Къмпани ООД не осигурява незабавно подновяване на информацията, съдържаща се в сайта, в случай, че същата е неактуална с оглед съвременното ниво на развитие на науката.

Авторски права

Изложеният материал в сайта “dietetica.bg”, не може да бъде копиран, възпроизвеждан, разпространяван, препращан или обработван под различна форма, без предварителното разрешение на СиК Къмпани ООД.

Разрешение за изтегляне на материали от този сайт се дава само за лични некомерсиални цели. СиК Къмпани ООД забранява публикуване на копие на сайта или на части от него.

Защита на Личните Данни

СиК Къмпани ООД ръководи дейността си от принципната позиция, че защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни е основно право, гарантирано от Чл. 8, Пар. 1 от Хартата на Основните Права на Европейския Съюз („Хартата“) и Чл. 16, Пар. 1 от Договора за Функционирането на Европейския Съюз (ДФЕС). Именно затова, при извършване на стопанската си дейност, в т.ч. чрез електронната страница https://www.dietetica.bg
, дружеството СиК Къмпани ООД стриктно съблюдава разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ Регламент Относно Защитата на Данните).

СиК Къмпани ООД прилага изискванията на закона за гарантиране на необходимата надеждност и високо ниво на защита на личните данни на физическите лица, при събирането и обработването им, като извършва това на законово основание, в рамките на договорните ни отношения с потребителите на предлаганите от нас стоки и услуги.

За детайлна информация, относно политиката ни на ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА, моля да се запознаете с раздел ПОЛИТИКА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА.

В рамките на преддоговорните и договорните отношения между дружеството ни и Вас, като наши клиенти, уредени от настоящите Общи Условия, СиК Къмпани ООД обработва личните Ви данни, доколкото това е необходимо за изпълнението на договорните ни отношения, по които Вие, като субект на данните сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане, като субект на данните, преди сключването на договора помежду ни. В този смисъл, освен в случаите посочени в раздел ПОЛИТИКА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА, СиК Къмпани ООД използва личните данни на потребителите си с цел упражняване на правата и задълженията на дружеството, съответно на потребителите, в качеството им на клиенти, относно предлаганите от дружеството стоки и услуги, и в рамките на тези договорни отношения.

СиК Къмпани ООД не предоставя лични данни на свои потребители на трети лица, освен в случаите и по реда на закона, както и при условията и в случаите посочени в раздел ПОЛИТИКА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА.

Предоставяне на информация за здравни грижи

Доколкото в сайта е предоставената информация за здравни грижи, същата описва общите принципи на здравни грижи и не е предназначена, като специфична инструкция за индивидуални пациенти и не следва да се тълкува като такава.

Предоставената информация няма характер на медицинска консултация и не цели даването на подобна. Същата не съставлява ръководство за самолечение и в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, даване от квалифициран специалист.

Тя има чисто справочен характер и цели единствено да Ви осигури още един информационен източник, наред с много други подобни.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ВИНАГИ СЛЕДВА ДА СЕ ОБРЪЩА ЗА МЕДИЦИНСКА КОНСУЛТАЦИЯ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН И ПРАВОСПОСОБЕН ЛЕКАР.

На така предоставената информация не следва да се разчита, като единствено вярна, като същата следва да се проверява и за целта следва да се обръщате към квалифициран специалист .

Именно поради това, ползвайки настоящия сайт, Вие сте наясно и се съгласявате с това, че ние не носим отговорност при евентуално възникнал риск или евентуално настъпили вреди, резултат от това, че сте ползвали съдържанието на сайта, без да съобразите Настоящите Условия.

За сайта, СиК Къмпани ООД си запазва правото да коригира евентуални грешки, пропуски или неточности в представената информация.

Тъй като основната информационна база се черпи от източници създадени от трети лица, ние не поемаме никаква отговорност за точността, надеждността, коректността или пълнотата на предоставената информация относно съдържание, услуга или стока, включително относно вещества или субстанции.

Ø  Така също ние не гарантираме и не се задължаваме да осигурим работа на сайта без прекъсване или без възникване на грешки, в т.ч. относно ползването на онлайн услугите.

Използването на предоставените в сайта връзки, към други сайтове, включително връзки към информация, услуги, продукти, материали, както и всякакви други ресурси, съдържащи се в тях, е единствено на Ваш собствен риск.

Независимо от всичко, ние полагаме усилия за осигуряване на това, предоставената на сайта ни информация да бъде актуална и точна, за да Ви бъдем максимално полезни за пълноценното Ви информиране по разглежданите от нас теми.

Публикации с необосновано съдържание, имащи обиден и клеветнически характер.

Електронната страница не може да се използва за публикации с обидно или клеветническо съдържание. Потребителите нямат право да публикуват, в която и да било част от страницата, информация с невярно и необосновано съдържание, както и такова с обиден и клеветнически характер.
Коментари с такова съдържание ще бъдат премахвани от интернет страницата ни.

Търговска марка и авторски права

Съдържанието на сайта е предмет на защита от действащото право в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, интелектуална собственост и др. Потребителите на сайта и третите лица, нямат право да ползват съдържанието на сайта или какъвто и да било елемент от него за търговски цели, като в противен случай носят цялата отговорност, съгласно приложимото право.

Регистрация

Електронният магазин
www.dietética.bg , дава възможност на потребителите да разгледат, да получат пълна информация и да закупят стоките и /или услугите, предлагани в него.

Всеки Потребител е длъжен да попълни регистрационната форма, в която да посочи верни данни, необходими за издаването на фактура и
/или протоколи за доставка, както и точен адрес, телефонен номер и имейл.

Съгласие с отметка при извършване на покупка

С отбелязване с отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" Потребителят извършва своето електронно изявление по смисъла на Закона за Електронния Документ и Електронния Подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи Условия и ги приема изцяло.

Поверителност на личните данни

Личните данни, получени от СиК Къмпани ООД в хода на регистрацията, са използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по желание на Потребителя, с изпратена молба в свободен текст включващ трите имена и Клиентски номер, на електронната ни поща:
office@dietetica.bg.

СиК Къмпани ООД събира следната информация за потребителите:

Ø  Лична информация за Физически Лица;

Име, Точен адрес за доставка, Телефон за контакт, Електронна поща.

Ø  Информация за търговци и юридически лица;

Данни на Фирмата; Седалище, ЕИК/БУЛСТАТ, Идентификационен Номер по ЗДДС, Материално Отговорно Лице (МОЛ), Точен адрес за доставка, Телефон за контакт, Електронна поща, Банкова Сметка на Фирмата.

Предоставената информация от физическите лица се класифицира, като лична и се пази като такава от администратора на лични данни
- СиК Къмпани ООД.

СиК Къмпани ООД не съхранява банкови данни, като информация от Банкови Карти (дебитни или кредитни), Пароли за Достъп, ПИН, 3D пароли и други, и не изисква в нито един момент такава информация от клиентите и партньорите си.

При плащане с банкова карта, Потребителят се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания на Viva Wallet, където въвежда данните от своята банкова карта или дигиталните портфейли Apple Pay, Google Pay ( G Pay), PayPal и др. и извършва дължимото плащане. Използваният ПОС терминал на Viva Wallet има собствена система за сигурност, която не е свързана със сайта www.dietética.bg   

При отказ от Потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и/ или услугите, предлагани от СиК Къмпани ООД.

Сигурност на личните данни

Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите.

При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми СиК Къмпани ООД незабавно с цел прекъсване на достъпа до личната му информация.

СиК Къмпани ООД осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта, чрез криптиране.

Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща.

СиК Къмпани ООД не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Потребителя.

 

 Условия за Плащане и Доставка

ПОРЪЧКИ,   УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ,   ДОСТАВКА,   ИЗПЪЛНЕНИЕ

        Електронният магазин www.dietetica.bg, собственост на СиК Къмпани ООД, приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

        Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си, Потребителят може да прегледа кошницата и да коригира количеството на избраните продукти или услуги.

        При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, Потребителят се задължава да заплати крайната и цена.

        След заявката, системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.       

        Като алтернативна форма на поръчка се приемат заявки, дадени на телефон +359/ 87 8946 146 или на електронна поща office@dietetica.bg.

        При поръчки за доставки извън територията на Република България, доставката се извършва с транспортна фирма СПИДИ. Стойността на поръчката и доставката се предплащат. Точна информация за цена на кг. и страни по зони може да получите на следния линк: https://www.speedy.bg/bg/worldwide-services

       СиК Къмпани ООД не изпълнява поръчки с наложен платеж извън  територията на България.

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:

 •        Липса на наличност на поръчаната стока;
 •        Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.

Цени и начин на плащане

 •       Крайната цена на поръчката представлява общата сума от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно.
 •       Всички цени са в BGN или Euro € с включено ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. 

Начините на плащане, които се приемат, са следните:

 •       По банков път – При избор на начин на плащане „по банков път” при заявяване на поръчката от Потребителя, се създава поръчка с номер, както и му се издава проформа / фактура, на базата, на която той може да заплати. Потребителят извършва банков превод по сметка на СиК Къмпани ООД, като посочва номера на поръчката / проформата, като основание за превода. Валидността на поръчката е 10 дни.
 •      Плащания чрез ПОС  терминал с всякакви кредитни / дебитни карти, дигиталните портфейли Apple Pay, Google Pay ( G Pay) и  PayPal.

При плащане с банкова карта Потребителят се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания на Viva Wallet, където въвежда данните от своята банкова карта и извършва дължимото плащане.

 •     Наложен Платеж – валиден само за територията на България.

За поръчки извън територията на България закупената стока се изпраща след извършване на плащането. СиК Къмпани ООД не изисква и не получава никакви допълнителни такси, без значение от начина на плащане. Всички начислени такси, извън обявената от СиК Къмпани ООД стойност на поръчката и доставката са обект на договорни отношения между Потребителя и обслужващата го банка/посредник.

      СиК Къмпани ООД не съхранява каквато и да е информация на картодържателя, включително номер на карта, тъй като същите са обработени само от Виртуалната система за разплащане на посредниците в случая Viva Wallet.

Банковите карти, с които можете да направите on-line разплащане са: MasterCard, Maestro, Visa, V Pay, Visa Electron, Борика и др., дигиталните портфейли Apple Pay, Google Pay ( G Pay) и  PayPal. Моля, проверете също така, дали Вашата карта е отворена от вашият издател за транзакции в Интернет с 3D парола.

      Максималната сума за транзакция е 10 000 лева.

      Данните, които клиентът трябва да попълни за плащане с карта са:

 • Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя).
 • Данни за идентификация За идентифицирането Ви, като картодържател, платежният ни сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за идентификация на международните картови организации - Veryfied by VISA и Master Card Secure Code. В случай, че сте регистрирани от Вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана Ви ще се появи страница където трябва да въведете Вашата парола. Валутата на транзакциите (тази, която се въвежда в платежната страница при покупка) е Български лев BGN или Euro € .


НАЧИН, СРОК и ЦЕНА НА ДОСТАВКА

Начините на доставка, предлагани от СиК Къмпани ООД са следните:

 • Доставка с куриерска фирма СПИДИ.
 • Срокът на доставка до избраната от Потребителя крайна дестинация е от 2 до 14 работни дни, от деня, в който е направена поръчката.
 • Цени и условия за доставка с куриерската фирма се изчисляват автоматично от платформата на СПИДИ при въвеждане на начина на доставка и адрес от Потребителя, преди завършване на поръчката.
 • Доставката на Вашата поръчка се извършва с избраната от Вас куриерска фирма на указания от Вас адрес или от техен офис, всеки делничен ден от 9.00 до 18.00 часа, както и събота до 13.00 часа.
 • Доставки до адрес не се извършват в събота и неделя, официални празници/почивни дни или извън указаните часове.
 • В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, СиК Къмпани ООД се задължава да уведоми Потребителя за това и да посочи нова дата на доставка.

Право на потребителите по ЗЗП за отказ от договора.

Условия за упражняване:

 1. Потребителят може да откаже поръчката си на телефон 0878946146 или office@dietetica.bg преди тя да бъде предадена на транспортната фирма или да е взета от същата (важи за хранителни добавки, храни и напитки закупени от сайта), всички останали поръчки не съдържащи хранителни добавки, храни и напитки, могат да бъдат върнати до 14 дневен срок.
 2. Потребителят има право да откаже поръчката, когато е повредена по време на доставката, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, като сигнализира за това на телефон 0878946146 в период от 24-часа след получаване на поръчката от транспортната фирма за доставки СПИДИ.
 3. Счита се, че Потребителят е упражнил правото си на отказ, ако ни е изпратил съобщение за упражняване на правото си на отказ, преди изтичането на посочения в точка 1 срок.
 4. В случай, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, Потребителят трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана така, че да не се намалява стойността и.
 5. При неизпълнение на тези условия, СиК Къмпани ООД запазва правото си да откаже връщане на стоката и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя.
 6. В случай, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора и е възстановил получените от него стоки в указания вид, СиК Къмпани ООД възстановява сумата по стойността на продукта/те в 5-дневен срок, чрез банков превод по банкова сметка предоставена от Потребителя.

Всички разходи, които Потребителят е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката остават за негова сметка.

Потребителят няма право на отказ от договора в случаите на:

    - доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

    - за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им като хранителни добавки, храни и напитки, не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

Във всички случаи (преди да предприемете каквато и да е стъпка за отказ на поръчката), ви препоръчваме да се свържете с нас на тел. +359/8789 46 146.

 

Информация за Бисквитки

Политика / Информация за бисквитки (Cookies)

За да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и най-добрите услуги, когато посещавате "Диететика БГ", информация и данни ще бъдат събирани, чрез употреба на т. нар. „бисквитки“ (cookies).

Това ни помага (а също и на други упълномощени трети страни) да Ви осигурим персонализирано преживяване, когато посещавате нашия Сайт. Освен това ни позволява да подобрим услугите си и да сме сигурни, че лесно ще намерите онова, което търсите.

Искаме да разберете начина, по който използваме тези технологии, затова и тази Политика за бисквитки обяснява видовете технологии, които използваме, какво правят те и Вашия избор по отношение на тяхната употреба.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър.

Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки.

Постоянните бисквитки се съхраняват, като файл на Вашия компютър или мобилно устройство, за дълъг период от време.

Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия Сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство.

Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

Ние и нашите доставчици на услуги можем да използваме следните видове бисквитки:

Задължителни бисквитки (essential cookies).

Тези бисквитки са строго необходими, за да може нашият сайт да изпълнява своите функции. Използваме тези бисквитки например:

 •          за да установим автентичността и самоличността на нашите потребители, когато те използват нашия Сайт, така че да можем да предоставим нашите услуги;
 •          за да можем да изпълняваме нашите Общи условия и да поддържаме сигурността на нашите услуги.

Бисквитки за ефективност и функционалност (Performance and functionality cookies):

Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване в нашата Интернет страница. Използваме тези бисквитки например:

 •          за да запомним Вашите предпочитания, така че да не е нужно всеки път да вкарвате информация, която вече сте предоставили /например, когато въвеждате данните си за достъп до нашите услуги или когато използвате форма за запитване/;
 •          за да събираме информация за начина, по който нашите потребители използват услугите ни, така че да можем да подобрим нашия Сайт и нашите Услуги и да извършваме пазарни проучвания (например: информация за популярни страници, навици на гледане, брой на кликовете, брой на споделянията, харесвания за дадена страница, последни посетени страници, и др.

Рекламни бисквитки.

Използваме тези бисквитки например:

 •         за да получим информация за начина, по който използвате нашата Интернет страница, като например страници, които посещавате или как реагирате на реклами, за да Ви предоставим реклами, които са съобразени с Вас; 
 •         за да определим кои са най-популярните части от нашия сайт; 
 •         за да следим използването на нашите услуги и нашия сайт (честота и време); 
 •         за да следим успеха на даден продукт/услуга; 
 •         за да определим колко често Вие и останалите потребители посещавате нашия сайт; 
 •         за да извършваме анкети, така че взаимодействието Ви с нашият Сайт и нас самите да може да бъде подобрено.

Често, тези бисквитки целят предоставянето на реклами, които са съобразени с Вас – както в нашия Сайт, така и извън него. Този тип реклами са известни, като „реклама, базирана на интересите“. Много от тези видове бисквитки принадлежат на нашите доставчици на услуги.

Сесийни бисквитки.

Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, например:

 •         за да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия Сайт. Тази практика е известна като „един вход“ (single sign-on); 
 •         за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия Сайт, за да използвате услугите ни;

Как ние използваме бисквитките?

Ние използваме информацията от бисквитките, за да направим нашата Интернет страница по-приятна и лесна за използване от потребителите и за да можем да Ви осигурим персонализирани препоръки.

Бисквитки на трети страни:

Използваме и някои бисквитки на трети страни, като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.

                 Google Analytics - за да генерираме статистика за трафика на сайта и източниците на трафик.

                 Социални мрежи Facebook, Google plus и др..

                 Системи за комуникация.

                 Системи за изпращане на електронна поща.

                 Системи за сервиране на реклами.

Как се изтриват бисквитки?

Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете, кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете aboutcookies.org. Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на части от нашия Сайт да функционират правилно.

Повече информация за Вашият браузър и бисквитките:

                         Cookie settings in Internet Explorer, Cookie settings in Firefox, Cookie settings in Chrome,    Cookie settings in Safari web, iOS

Вашата поверителност.

Когато посещавате нашия уебсайт, ние ще използваме "бисквитки", за да гарантираме, че получавате най-доброто обслужване на нашия уебсайт. Тези "бисквитки" може да са за Вас, Вашите предпочитания или Вашето устройство. Информацията обикновено не Ви идентифицира директно, но може да Ви предложи по-персонализирано използване на сайта. Тъй като, уважаваме правото Ви на поверителност, можете да изберете да не разрешавате някои видове "бисквитки". Кликнете върху заглавията на различните категории, за да научите повече и да промените настройките по подразбиране. Блокирането на някои типове "бисквитки" обаче може да повлияе върху вашето използване на сайта и услугите, които можем да предложим. Вашият избор на "бисквитки", направен на този сайт, ще бъде запомнен, когато посетите нашия сайт.

Ще ни трябва да използваме бисквитка, за да запомним избора, който сте направили в нашия мениджър за поверителност на "бисквитки". Това ще има няколко последствия:

 •        Ако изтриете всички свои бисквитки, ще се наложи отново да актуализирате своите предпочитания към нас. 
 •          Ако използвате различно устройство или браузър, ще трябва отново да ни кажете своите предпочитания

Информационно известиеhttps://www.dietetica.bg/

Администратор:

S&K COMPANY Ltd.

Ul. Kliment Ohridski, 2

PC: 2100 Elin Pelin, Sofia – Bulgaria

Tel.: +359/ 2426 8850 E-mail: office@dietetica.bg

наричано от тук нататък “S&K COMPANY”, “ние”, “нас”, ще администрира обработката на Вашите лични данни, както е описано по-долу.

Цел и правна основа за обработка

Когато посещавате нашия уебсайт, ние събираме и обработваме вашия IP номер и информация за Вашето разглеждане на същия. Целта на обработката ни е да Ви идентифицираме, като завърнал се посетител на нашия уебсайт, да анализираме поведението на посетителите на нашия уебсайт, за да подобрим комуникацията и структурата на нашия уебсайт и да изградим профил на Вашите интереси, за да можем да Ви покажем подходящи обяви за нашите продукти и услуги, също и на други уебсайтове. Когато е възможно, ние също така комбинираме данните за онлайн поведението Ви с личните данни, които сте ни предоставили по-рано.

Правното основание за обработката на Вашите лични данни, както е описано по-горе, е, че тази обработка е необходима за целите на нашия законен интерес, с изключение на обработката, при която комбинираме данни за онлайн поведението Ви в мрежата с личните данни, които преди това евентуално сте ни предоставили, за които ние се основаваме на Вашето съгласие. Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време и да откажете използването на тези "бисквитки". Моля, изпратете заявка за оттегляне на съгласие към екипа за управление на бизнеса.

Разкриване / Получатели на вашите лични данни

Вашите лични данни ще бъдат разкривани пред и обработвани от нашите дъщерни компании и бизнес партньори за горепосочените цели.

Време за запазване

Ние ще запазим Вашите лични данни до две (2) години след последното Ви посещение на нашия уебсайт.

Вашите права и информация за връзка

За повече информация относно Вашите права във връзка с нашата обработка на Вашите лични данни, както и за данни за връзка за допълнителна информация и оплаквания, както и данни за връзка с нашия служител по защита на данните, моля посетете / clic aquí/

 

 

Политика за Поверителност

ПОЛИТИКА на ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ на КЛИЕНТА

Обхват и цел

         Тази политика е приложима за обработката на личните данни на клиентите на СиК Къмпани ООД ("dietética.bg", "нас" или "ние"). Целта на тази политика е да осигури на нашите настоящи, бивши и потенциални клиенти (наричани общо "клиенти" или "Вас") общо разбиране за:

 • Обстоятелствата, при които събираме и обработваме личните Ви данни,
 • Видовете лични данни, които събираме,
 • Причините за събирането на личните Ви данни,
 • Как обработваме Вашите лични данни,
 • Разпределение на отговорността за обработката на лични данни между различни юридически лица на СиК Къмпани и
 • Данни за връзка с нас, за да можете да получавате информация за обработката на Вашите лични данни.

        Тези правила се актуализират непрекъснато, за да отразят мерките, предприети от СиК Къмпани във връзка с Вашите лични данни.

Администратор

СиК Къмпани ООД (търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията на Република България с ЕИК:205858656 и адрес за кореспонденция: град Елин Пелин, ул. Климент Охридски, 2 Вх. Б, ет 6, ап 18) е администраторът във връзка с обработката на Вашите лични данни за нуждите на предлаганите от дружеството на клиентите стоки - хранителни добавки, натурална козметика и стоки за бита.

Освен това СиК Къмпани е контролиращо лице за всяка обработка на лични данни във връзка с вътрешноведомствения мониторинг на качеството на предлаганите от него стоки, както и за спазване на регулаторните изисквания при извършване на дейността му. 

Принципи на обработката на данни

Обработката на Вашите лични данни, представлява важна част от процеса на предоставянето Ви на нашите продукти. Оценяваме доверието, което ни гласувате, когато ни предоставите личните си данни, и считате, че поверителността Ви е съществена част от услугите, които предлагаме.

За да защитим вашите лични данни, като същевременно отдаваме дължимото на клиента и предлагаме качествени и безопасни стоки, се придържаме към следните основни принципа.

Свобода на избор

Вашите лични данни принадлежат на Вас. Стремим се да не правим никакви предположения относно предпочитанията Ви за поверителност и да проектираме Нашите услуги така, че да можете да изберете дали да споделяте Вашите лични данни с нас.

Баланс на интересите

Когато обработването на личните Ви данни е необходимо за упражняването на законни интереси и когато този интерес надвишава необходимостта да защитите поверителността си, можем да обработим определени Лични данни, без получаване на Вашето съгласие, ако това е разрешено от закона. В някои други случаи можем да обработим личните Ви данни без ваше съгласие, ако това се изисква в съответствие с приложимото законодателство. За повече информация вижте секцията "Съгласие" по-долу.

Пропорционалност

СиК Къмпани ще обработва личните данни на Нашите клиенти само ако е адекватно, подходящо и необходимо по отношение на целта, за която са събрани. Целта ни е да анонимизирате личните си данни, когато функция или услуга може да бъде постигната с анонимни данни. Ако комбинираме анонимни или не-лични данни с Вашите лични данни, те ще бъдат третирани като лични данни, докато останат съчетани.

Прозрачност и сигурност

СиК Къмпани вярва в прозрачността относно, кои лични данни обработваме и за какви цели. За нас е от жизненоважно значение да защитим Вашите лични данни, тъй като една от основните ценности на СиК Къмпани е да защитава това, което е важно за Вас.

При поискване, СиК Къмпани ще предостави на клиентите допълнителна информация относно обработката и защитата на Вашите лични данни.

Правно съответствие

Политиката на СиК Къмпани е да спазва приложимите законови разпоредби, уреждащи дейността му, в т.ч. неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на своите клиенти. Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България и приложимите правни норми на Европейския съюз, Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни, както и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Когато е необходимо, ще коригираме обработката на личните Ви данни, за да осигурим спазването на приложимото право.

Личните данни, които СиК Къмпани събира за Вас, ще бъдат използвани:

 • да ви предоставим продукти и услуги, включително да удостоверим възможността Ви за определени покупки и услуги, както и да Ви предложим по-добри оферти и опит;
 • да ви информираме за актуализации или промени в нашите продукти и услуги;
 • да Ви информираме за нови продукти, услуги и събития;
 • да оценяваме и подобряваме предлагането и комуникацията с клиентите;
 • да се изпълняват законовите изисквания или разпореждания на компетентните власти;
 • да ви информираме за Нашите продукти и услуги и да идентифицираме тези, които могат да представляват интерес за Вас;
 • за извършване на пазарни проучвания;
 • и за целите на анализа и профилирането на клиентите (онлайн и социално), извършени от нас и избраните от нас доставчици.

Събиране на данни

Можете да ни предоставите информация за вас, чрез нашия уебсайт “Dietetica BG” или в други контакти със СиК Къмпани ООД (имайте предвид, че телефонните разговори могат да бъдат регистрирани с Вашето съгласие за целите на осигуряване на качеството).

Такива данни могат да включват:

 • Вашата информация за контакт (име, адрес, телефонен номер, имейл и др.);
 • демографска информация (възраст, семейно положение, състава на домакинствата и т.н.);
 • данни за местоположението, генерирани от вашите дейности (заявки за търсене, споделяне на местоположението и т.н.);
 • и данни, свързани с покупката и използването на Нашите продукти и услуги (предпочитания и настройки на клиентите, история на покупките, профил на сайта ни и т.н.).

Ние сме особено внимателни и прилагаме допълнителни мерки, ако и когато събираме и обработваме чувствителни лични данни, както се изисква от приложимото законодателство. За да се избегнат съмнения, трябва да се отбележи, че приложимото право може да изисква други данни да се третират, като чувствителни лични данни.

                             Забележка: Когато това е разумно практично или според изискванията на приложимото законодателство, във връзка с събирането или регистрирането на Вашите лични данни ние ще Ви предоставим (I) конкретна информация за целите на Обработката на Вашите лични данни, (II) самоличността на администратора (III) самоличността на трети лица, на които данните могат да бъдат разкривани, и (IV) друга информация, която може да е необходима, за да сте сигурни, че сте в състояние да защитите Вашите права.

Съгласие

Когато това е разумно практическо или изисквано от приложимото право, ние ще поискаме да получим Вашето съгласие, преди да съберем или използваме личните Ви данни. Искането за Вашето съгласие ще бъде ясно и конкретно и ще Ви предостави разумна основа, с която ще вземете решението си. Вашето съгласие е доброволно и може винаги да бъде отменено например, като прекратите определена услуга или се свържете със СиК Къмпани на адреса на управление на дружеството, посочен в сайта ни. Ако не дадете съгласието си, може да не е възможно да използвате услуги или части от услуги.

Събиране и обработка на лични данни без съгласие

Събирането и използването на данни може да е необходимо и за изпълнение на законовите изисквания. При събирането или използването на записани данни за тези цели и за подобни законни интереси на СиК Къмпани, обикновено няма да търсим Вашето съгласие, освен ако това се сметне за необходимо в конкретния случай или изисквано от приложимото законодателство.

Приложения на трети лица

Можете да получите достъп до приложения и други услуги, свързани с предлагани от нас стоки и услуги, но предоставени от трето лице, което например може да изисква предаване на данни на това трето лице. СиК Къмпани не носи отговорност за събирането или използването на лични данни в приложения или услуги, предоставени от трети лица, и Ви препоръчва да прегледате внимателно приложимите условия (или всякаква политика на неприкосновеност), свързани с такива приложения или услуги, преди да ги използвате. Ако имате въпроси, свързани с използването на личните ви данни от трети лица, моля, свържете се директно с третото лице.

Използване на данни

За повечето наши действия по обработка можете да прекратите използването на Вашите лични данни, като актуализирате Вашите предпочитания, прекратите определена услуга, отменяйки Вашето съгласие за обработката, като се свържете със СиК Къмпани на адрес за кореспонденция, или както е указано по друг начин от нас.

Въпреки това и освен ако не е предвидено друго от приложимото законодателство, обикновено не можете да се откажете от обработката на личните си данни:

 • по отношение на определени действия за събиране и последваща обработка на Вашите данни, свързани с безопасността, качеството и подобряването на продуктите;
 • които изпълняваме, за да Ви изпратим важни известия, като например промени в нашите Общи условия и правила,
 • или при изтегляне от търговската мрежа на определени продукти;
 • и които извършваме, за да съблюдаваме наши правни задължения или за защита на наши законни интереси.

Задържане

Ние ще запазим Вашите Лични данни само докато е необходимо да изпълним целите, посочени в тези правила, или целите, за които иначе сте били информирани. Това означава, че когато сте се съгласили с обработката на Вашите лични данни, ще запазим данните дотогава, докато отношенията с клиентите ни продължат (и, ако е приложимо, до изтичане на гаранционния срок) или докато не оттеглите Вашето съгласие.

Ако сте отменили Вашето съгласие, ние все пак може да запазим определени Лични данни за периода, необходим, за да можем да изпълним Нашите правни задължения и да се защитим в правни спорове.

Ако не сме получили съгласието Ви за обработка, личните данни ще бъдат запазени само доколкото ни е позволено да го направим по закон.

Качество на данните

Когато обработваме Вашите лични данни, ние се стремим да гарантираме, че то е правилно и актуално. Опитваме се да изтрием или коригираме лични данни, които са неправилни или непълни.

Информация и достъп

Както е посочено в секцията "Забележка" по-горе, може да Ви предоставим конкретна информация, относно обработката на личните Ви данни при събирането или регистрирането на такива данни.

Имате право да поискате; (I) копие от личните данни, които съхраняваме за Вас, (II) да коригирате или премахвате лични данни, които смятате, че са неточни, и (III) да изтриете личните си данни и да ограничите обработката на Вашите лични данни при определени обстоятелства. Освен това имате право да възразите срещу обработката на Вашите лични данни, както и да получите личните Ви данни, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинно четен формат и да ги предадете на друг администратор.

Исканията трябва да бъдат изпратени до дружеството ни, на адреса му на управление. Вашите искания ще бъдат разгледани своевременно и по подходящ начин.

Когато приложимото законодателство предвижда административна такса за изпълнение на Вашите искания, таксата може да бъде събрана от СиК Къмпани. Освен това може да имате достъп до общ преглед на определени Лични данни, които сте предоставили директно и които се съхраняват от СиК Къмпани и да коригирате или актуализирате информацията си, като влезете в потребителския портал на “Dietetica BG”.

За повече информация относно Вашите права, моля свържете се с нашия служител по защита на данните. Моля, вижте данните за контакт на нашия служител за защита на данните в края на този документ.

Сигурност

СиК Къмпани прилага технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба или промяна, неразрешено разкриване или достъп и всякакви други незаконни форми на обработка.

Разкриване пред трети страни

СиК Къмпани, може да сподели Вашите лични данни:

 • с отделните звена в предприятието, при служебна обоснованост;
 • с оторизирани дилъри с цел разпространение до Вас на оферти за продукти и услуги и други съобщения;
 • с други бизнес партньори с цел разпространение на оферти за продукти и услуги и други съобщения за Вас или за научноизследователска и развойна дейност;
 • във връзка с продажба или прехвърляне на дружеството на СиК Къмпани или неговите активи;
 • когато се изисква от закона, например във връзка с разследване от компетентни държавни органи, на съответното правно основание;
 • когато добросъвестно смятаме, че разкриването е необходимо, за да защитим правата си, например, за да разследваме потенциални нарушения на нашите условия и да откриваме, предотвратяваме или разкриваме измами или други въпроси, свързани със сигурността с други бизнес партньори или трети страни, в които сте избрали да получавате услуга от тях и им е разрешено да заявят данни от СиК Къмпани (например за доставка в предлагани от нас стоки и услуги);
 • с нашите доставчици на продукти и услуги, които работят от Наше име във връзка с гореизброените употреби, като доставчици на безжични услуги, компании, които хостват или оперират нашия уеб сайт, изпращат съобщения, извършват анализи на данни, процесори на кредитни карти или доставчици на системи, съхраняване или управляване на кредитна карта или финансова информация;
 • и с доставчици на аварийни услуги, като правоприлагащи органи или неотложно медицинска помощ.

СиК Къмпани, като администратор на Вашите лични данни, като общо правило, ще разкрие Вашите лични данни на трета страна, само ако е получила Вашето съгласие за това. Въпреки това, ако това е позволено от закона, можем да споделим личните Ви данни без Вашето съгласие, освен ако считаме, че Вашето съгласие е необходимо в конкретния случай или Вашето съгласие се изисква от закона, в следните случаи:

 • когато разкриването се вменява от закона;
 • и когато разкриването е необходимо за целите на законния интерес, упражняван от СиК Къмпани (например, за да защитим нашите законни права и интереси, както е описано по-горе).

Обработка на данни от наше име

Ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни в рамките на служителите и доставчиците на СиК Къмпани, които трябва да използват информацията, за да я обработят от Наше име и които са задължени по договор да пазят личните Ви данни сигурно и поверително.

Целта ни е да изберем вариант за доставка на Услуги за обработка, при който най-добре се защитава целостта на Вашите лични данни спрямо, която и да е трета страна. Маркетинг Ние няма да продаваме или обменяме Вашите Лични данни с трети страни, освен ако не сме получили Вашето съгласие да го направим.

Няма да споделяме Вашите Лични данни с трети страни за техните маркетингови цели, освен ако не сме получили Вашето съгласие за това.Ако сте предоставили такова съгласие, но искате да престанете да получавате маркетингови материали от трета страна, моля, свържете се директно с тази трета страна.

Можем да Ви предоставим информация относно нови продукти, услуги, събития или подобни маркетингови дейности. Ако желаете да се откажете от даден бюлетин за електронна поща или подобна комуникация, моля следвайте инструкциите в съответната комуникация. Можете също така да използвате Вашия потребителски портал на “Dietetica BG” , за да се откажете от конкретни видове комуникации от СиК Къмпани и да промените, вече предоставените предпочитания.

Уебсайтове и "бисквитки"

По принцип, можете да посетите уеб сайта ни “Dietetica BG”, без да ни кажете кой сте Вие или да разкривате каквато и да е информация за себе си. Въпреки това, за да можем да Ви предоставим определени услуги или да направим определени предложения, често трябва да записваме определени елементи от лични данни, като например Вашето име и имейл адрес. Също така можем да събираме, чрез "бисквитки" анонимна информация за начина, по който сте използвали Нашия уебсайт преди това записване. Тази информация ще ни бъде полезна, за да подобрим нашия уеб сайт или маркетинг. Уебсайтът ни, отворен за Нашите клиенти, включва информация относно използването на "бисквитки". За повече информация относно използването на "бисквитките", моля, прочетете секцията относно "бисквитките", публикувана за страницата ни.

Приложения

Когато изтегляте или се регистрирате, за да използвате някое от Нашите приложения, можете да ни изпратите лични данни, като Вашето име, имейл адрес, телефонен номер и друга информация за регистрация. Освен това, когато използвате Нашите приложения, можем автоматично да събираме определена информация, включително техническа информация, свързана с Вашето мобилно устройство, и информация за начина, по който използвате приложението.

В зависимост от конкретното приложение, което използвате, и само след като сте се съгласили с такова събиране, може също да съберем информация, съхранявана на Вашето устройство, включително информация за контакт, информация за местоположението или друго цифрово съдържание.

Повече подробности за вида информация, която събираме, са посочени в информационното известие и / или в специалното известие за всяко отделно приложение.

Услуги и приложения от трети страни

Някои приложения на трета страна, които изтегляте, предварително инсталирани или за които се регистрирате за ползването им, може да имат отделни условия и правила за поверителност, които се прилагат независимо от Нашата политика за поверителност.

СиК Къмпани не носи отговорност за използването на лични данни в приложения или услуги на трети страни. Препоръчваме Ви внимателно да прегледате условията за ползване и декларацията за поверителност на всяка услуга или приложение на трета страна, преди да се регистрирате, да ги изтеглите или да ги използвате. Също така, препоръчваме да търсите опции за поверителност и контроли в приложения на трети страни след изтеглянето.

Деца

Услугите ни не са предназначени за деца. Ние съзнателно не събираме никакви Лични данни за лица под 18-годишна възраст, нито продаваме Нашите продукти или услуги на тях. Ако дете ни е предоставило лични данни, родителят или настойникът на това дете може да се свърже с нас, за да изтрием информацията от Нашите записи.Ако смятате, че може да имаме информация от лице на възраст под 18 години, моля свържете се с нас. Ако научим, че по невнимание сме събрали личната информация на дете, ще предприемем стъпки за изтриване на информацията възможно най-скоро.

Мониторинг

В изпълнение на законовите изисквания, Ние наблюдаваме как функционира Нашата система. Това означава, че събираме статистически данни за работата й.

Подаване на жалба до надзорен орган

Ако смятате, че обработваме личните Ви данни в нарушение на законите и разпоредбите за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган. Република България надзорен орган по защитата на личните данни се явява "Комисията за защита на личните данни",

имаща седалище на адрес:

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518,

Приемна - работно време 9:00 - 17:30 ч.,

Електронна поща: kzld@cpdp.bg,

Интернет страница: www.cpdp.bg

Представител на СиК Къмпани

за защита на личните данните Можете да се свържете с Представителя на СиК Къмпани, във връзка със изпълнение на задълженията ни по Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (Общ регламент относно защитата на данните),

чрез следните данни за контакт:

Имейл адрес: office@dietetica.bg

Aдрес за комуникация: Република България, 2100 град Елин Пелин, ул. Климент Охридски, 2 вх.В, ет.6 ап.18.

Данни за контакт: г-жа К. Александрова, Представител на СиК Къмпани ООД за защита на личните данните.