МЕНЮ
Количка

Политика за Поверителност

Политика за Поверителност

ПОЛИТИКА на ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ на КЛИЕНТА

Обхват и цел

         Тази политика е приложима за обработката на личните данни на клиентите на СиК Къмпани ООД ("dietética.bg", "нас" или "ние"). Целта на тази политика е да осигури на нашите настоящи, бивши и потенциални клиенти (наричани общо "клиенти" или "Вас") общо разбиране за:

 • Обстоятелствата, при които събираме и обработваме личните Ви данни,
 • Видовете лични данни, които събираме,
 • Причините за събирането на личните Ви данни,
 • Как обработваме Вашите лични данни,
 • Разпределение на отговорността за обработката на лични данни между различни юридически лица на СиК Къмпани и
 • Данни за връзка с нас, за да можете да получавате информация за обработката на Вашите лични данни.

        Тези правила се актуализират непрекъснато, за да отразят мерките, предприети от СиК Къмпани във връзка с Вашите лични данни.

Администратор

СиК Къмпани ООД (търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията на Република България с ЕИК:205858656 и адрес за кореспонденция: град Елин Пелин, ул. Климент Охридски, 2 вх.В, ет 6, ап 18) е администраторът във връзка с обработката на Вашите лични данни за нуждите на предлаганите от дружеството на клиентите стоки - хранителни добавки, натурална козметика и стоки за бита.

Освен това СиК Къмпани е контролиращо лице за всяка обработка на лични данни във връзка с вътрешноведомствения мониторинг на качеството на предлаганите от него стоки, както и за спазване на регулаторните изисквания при извършване на дейността му. 

Принципи на обработката на данни

Обработката на Вашите лични данни, представлява важна част от процеса на предоставянето Ви на нашите продукти. Оценяваме доверието, което ни гласувате, когато ни предоставите личните си данни, и считате, че поверителността Ви е съществена част от услугите, които предлагаме.

За да защитим вашите лични данни, като същевременно отдаваме дължимото на клиента и предлагаме качествени и безопасни стоки, се придържаме към следните основни принципа.

Свобода на избор

Вашите лични данни принадлежат на Вас. Стремим се да не правим никакви предположения относно предпочитанията Ви за поверителност и да проектираме Нашите услуги така, че да можете да изберете дали да споделяте Вашите лични данни с нас.

Баланс на интересите

Когато обработването на личните Ви данни е необходимо за упражняването на законни интереси и когато този интерес надвишава необходимостта да защитите поверителността си, можем да обработим определени Лични данни, без получаване на Вашето съгласие, ако това е разрешено от закона. В някои други случаи можем да обработим личните Ви данни без ваше съгласие, ако това се изисква в съответствие с приложимото законодателство. За повече информация вижте секцията "Съгласие" по-долу.

Пропорционалност

СиК Къмпани ще обработва личните данни на Нашите клиенти само ако е адекватно, подходящо и необходимо по отношение на целта, за която са събрани. Целта ни е да анонимизирате личните си данни, когато функция или услуга може да бъде постигната с анонимни данни. Ако комбинираме анонимни или не-лични данни с Вашите лични данни, те ще бъдат третирани като лични данни, докато останат съчетани.

Прозрачност и сигурност

СиК Къмпани вярва в прозрачността относно, кои лични данни обработваме и за какви цели. За нас е от жизненоважно значение да защитим Вашите лични данни, тъй като една от основните ценности на СиК Къмпани е да защитава това, което е важно за Вас.

При поискване, СиК Къмпани ще предостави на клиентите допълнителна информация относно обработката и защитата на Вашите лични данни.

Правно съответствие

Политиката на СиК Къмпани е да спазва приложимите законови разпоредби, уреждащи дейността му, в т.ч. неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на своите клиенти. Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България и приложимите правни норми на Европейския съюз, Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни, както и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Когато е необходимо, ще коригираме обработката на личните Ви данни, за да осигурим спазването на приложимото право.

Личните данни, които СиК Къмпани събира за Вас, ще бъдат използвани:

 • да ви предоставим продукти и услуги, включително да удостоверим възможността Ви за определени покупки и услуги, както и да Ви предложим по-добри оферти и опит;
 • да ви информираме за актуализации или промени в нашите продукти и услуги;
 • да Ви информираме за нови продукти, услуги и събития;
 • да оценяваме и подобряваме предлагането и комуникацията с клиентите;
 • да се изпълняват законовите изисквания или разпореждания на компетентните власти;
 • да ви информираме за Нашите продукти и услуги и да идентифицираме тези, които могат да представляват интерес за Вас;
 • за извършване на пазарни проучвания;
 • и за целите на анализа и профилирането на клиентите (онлайн и социално), извършени от нас и избраните от нас доставчици.

Събиране на данни

Можете да ни предоставите информация за вас, чрез нашия уебсайт “Dietetica BG” или в други контакти със СиК Къмпани ООД (имайте предвид, че телефонните разговори могат да бъдат регистрирани с Вашето съгласие за целите на осигуряване на качеството).

Такива данни могат да включват:

 • Вашата информация за контакт (име, адрес, телефонен номер, имейл и др.);
 • демографска информация (възраст, семейно положение, състава на домакинствата и т.н.);
 • данни за местоположението, генерирани от вашите дейности (заявки за търсене, споделяне на местоположението и т.н.);
 • и данни, свързани с покупката и използването на Нашите продукти и услуги (предпочитания и настройки на клиентите, история на покупките, профил на сайта ни и т.н.).

Ние сме особено внимателни и прилагаме допълнителни мерки, ако и когато събираме и обработваме чувствителни лични данни, както се изисква от приложимото законодателство. За да се избегнат съмнения, трябва да се отбележи, че приложимото право може да изисква други данни да се третират, като чувствителни лични данни.

                             Забележка: Когато това е разумно практично или според изискванията на приложимото законодателство, във връзка с събирането или регистрирането на Вашите лични данни ние ще Ви предоставим (I) конкретна информация за целите на Обработката на Вашите лични данни, (II) самоличността на администратора (III) самоличността на трети лица, на които данните могат да бъдат разкривани, и (IV) друга информация, която може да е необходима, за да сте сигурни, че сте в състояние да защитите Вашите права.

Съгласие

Когато това е разумно практическо или изисквано от приложимото право, ние ще поискаме да получим Вашето съгласие, преди да съберем или използваме личните Ви данни. Искането за Вашето съгласие ще бъде ясно и конкретно и ще Ви предостави разумна основа, с която ще вземете решението си. Вашето съгласие е доброволно и може винаги да бъде отменено например, като прекратите определена услуга или се свържете със СиК Къмпани на адреса на управление на дружеството, посочен в сайта ни. Ако не дадете съгласието си, може да не е възможно да използвате услуги или части от услуги.

Събиране и обработка на лични данни без съгласие

Събирането и използването на данни може да е необходимо и за изпълнение на законовите изисквания. При събирането или използването на записани данни за тези цели и за подобни законни интереси на СиК Къмпани, обикновено няма да търсим Вашето съгласие, освен ако това се сметне за необходимо в конкретния случай или изисквано от приложимото законодателство.

Приложения на трети лица

Можете да получите достъп до приложения и други услуги, свързани с предлагани от нас стоки и услуги, но предоставени от трето лице, което например може да изисква предаване на данни на това трето лице. СиК Къмпани не носи отговорност за събирането или използването на лични данни в приложения или услуги, предоставени от трети лица, и Ви препоръчва да прегледате внимателно приложимите условия (или всякаква политика на неприкосновеност), свързани с такива приложения или услуги, преди да ги използвате. Ако имате въпроси, свързани с използването на личните ви данни от трети лица, моля, свържете се директно с третото лице.

Използване на данни

За повечето наши действия по обработка можете да прекратите използването на Вашите лични данни, като актуализирате Вашите предпочитания, прекратите определена услуга, отменяйки Вашето съгласие за обработката, като се свържете със СиК Къмпани на адрес за кореспонденция, или както е указано по друг начин от нас.

Въпреки това и освен ако не е предвидено друго от приложимото законодателство, обикновено не можете да се откажете от обработката на личните си данни:

 • по отношение на определени действия за събиране и последваща обработка на Вашите данни, свързани с безопасността, качеството и подобряването на продуктите;
 • които изпълняваме, за да Ви изпратим важни известия, като например промени в нашите Общи условия и правила,
 • или при изтегляне от търговската мрежа на определени продукти;
 • и които извършваме, за да съблюдаваме наши правни задължения или за защита на наши законни интереси.

Задържане

Ние ще запазим Вашите Лични данни само докато е необходимо да изпълним целите, посочени в тези правила, или целите, за които иначе сте били информирани. Това означава, че когато сте се съгласили с обработката на Вашите лични данни, ще запазим данните дотогава, докато отношенията с клиентите ни продължат (и, ако е приложимо, до изтичане на гаранционния срок) или докато не оттеглите Вашето съгласие.

Ако сте отменили Вашето съгласие, ние все пак може да запазим определени Лични данни за периода, необходим, за да можем да изпълним Нашите правни задължения и да се защитим в правни спорове.

Ако не сме получили съгласието Ви за обработка, личните данни ще бъдат запазени само доколкото ни е позволено да го направим по закон.

Качество на данните

Когато обработваме Вашите лични данни, ние се стремим да гарантираме, че то е правилно и актуално. Опитваме се да изтрием или коригираме лични данни, които са неправилни или непълни.

Информация и достъп

Както е посочено в секцията "Забележка" по-горе, може да Ви предоставим конкретна информация, относно обработката на личните Ви данни при събирането или регистрирането на такива данни.

Имате право да поискате; (I) копие от личните данни, които съхраняваме за Вас, (II) да коригирате или премахвате лични данни, които смятате, че са неточни, и (III) да изтриете личните си данни и да ограничите обработката на Вашите лични данни при определени обстоятелства. Освен това имате право да възразите срещу обработката на Вашите лични данни, както и да получите личните Ви данни, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинно четен формат и да ги предадете на друг администратор.

Исканията трябва да бъдат изпратени до дружеството ни, на адреса му на управление. Вашите искания ще бъдат разгледани своевременно и по подходящ начин.

Когато приложимото законодателство предвижда административна такса за изпълнение на Вашите искания, таксата може да бъде събрана от СиК Къмпани. Освен това може да имате достъп до общ преглед на определени Лични данни, които сте предоставили директно и които се съхраняват от СиК Къмпани и да коригирате или актуализирате информацията си, като влезете в потребителския портал на “Dietetica BG”.

За повече информация относно Вашите права, моля свържете се с нашия служител по защита на данните. Моля, вижте данните за контакт на нашия служител за защита на данните в края на този документ.

Сигурност

СиК Къмпани прилага технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба или промяна, неразрешено разкриване или достъп и всякакви други незаконни форми на обработка.

Разкриване пред трети страни

СиК Къмпани, може да сподели Вашите лични данни:

 • с отделните звена в предприятието, при служебна обоснованост;
 • с оторизирани дилъри с цел разпространение до Вас на оферти за продукти и услуги и други съобщения;
 • с други бизнес партньори с цел разпространение на оферти за продукти и услуги и други съобщения за Вас или за научноизследователска и развойна дейност;
 • във връзка с продажба или прехвърляне на дружеството на СиК Къмпани или неговите активи;
 • когато се изисква от закона, например във връзка с разследване от компетентни държавни органи, на съответното правно основание;
 • когато добросъвестно смятаме, че разкриването е необходимо, за да защитим правата си, например, за да разследваме потенциални нарушения на нашите условия и да откриваме, предотвратяваме или разкриваме измами или други въпроси, свързани със сигурността с други бизнес партньори или трети страни, в които сте избрали да получавате услуга от тях и им е разрешено да заявят данни от СиК Къмпани (например за доставка в предлагани от нас стоки и услуги);
 • с нашите доставчици на продукти и услуги, които работят от Наше име във връзка с гореизброените употреби, като доставчици на безжични услуги, компании, които хостват или оперират нашия уеб сайт, изпращат съобщения, извършват анализи на данни, процесори на кредитни карти или доставчици на системи, съхраняване или управляване на кредитна карта или финансова информация;
 • и с доставчици на аварийни услуги, като правоприлагащи органи или неотложно медицинска помощ.

СиК Къмпани, като администратор на Вашите лични данни, като общо правило, ще разкрие Вашите лични данни на трета страна, само ако е получила Вашето съгласие за това. Въпреки това, ако това е позволено от закона, можем да споделим личните Ви данни без Вашето съгласие, освен ако считаме, че Вашето съгласие е необходимо в конкретния случай или Вашето съгласие се изисква от закона, в следните случаи:

 • когато разкриването се вменява от закона;
 • и когато разкриването е необходимо за целите на законния интерес, упражняван от СиК Къмпани (например, за да защитим нашите законни права и интереси, както е описано по-горе).

Обработка на данни от наше име

Ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни в рамките на служителите и доставчиците на СиК Къмпани, които трябва да използват информацията, за да я обработят от Наше име и които са задължени по договор да пазят личните Ви данни сигурно и поверително.

Целта ни е да изберем вариант за доставка на Услуги за обработка, при който най-добре се защитава целостта на Вашите лични данни спрямо, която и да е трета страна. Маркетинг Ние няма да продаваме или обменяме Вашите Лични данни с трети страни, освен ако не сме получили Вашето съгласие да го направим.

Няма да споделяме Вашите Лични данни с трети страни за техните маркетингови цели, освен ако не сме получили Вашето съгласие за това.Ако сте предоставили такова съгласие, но искате да престанете да получавате маркетингови материали от трета страна, моля, свържете се директно с тази трета страна.

Можем да Ви предоставим информация относно нови продукти, услуги, събития или подобни маркетингови дейности. Ако желаете да се откажете от даден бюлетин за електронна поща или подобна комуникация, моля следвайте инструкциите в съответната комуникация. Можете също така да използвате Вашия потребителски портал на “Dietetica BG” , за да се откажете от конкретни видове комуникации от СиК Къмпани и да промените, вече предоставените предпочитания.

Уебсайтове и "бисквитки"

По принцип, можете да посетите уеб сайта ни “Dietetica BG”, без да ни кажете кой сте Вие или да разкривате каквато и да е информация за себе си. Въпреки това, за да можем да Ви предоставим определени услуги или да направим определени предложения, често трябва да записваме определени елементи от лични данни, като например Вашето име и имейл адрес. Също така можем да събираме, чрез "бисквитки" анонимна информация за начина, по който сте използвали Нашия уебсайт преди това записване. Тази информация ще ни бъде полезна, за да подобрим нашия уеб сайт или маркетинг. Уебсайтът ни, отворен за Нашите клиенти, включва информация относно използването на "бисквитки". За повече информация относно използването на "бисквитките", моля, прочетете секцията относно "бисквитките", публикувана за страницата ни.

Приложения

Когато изтегляте или се регистрирате, за да използвате някое от Нашите приложения, можете да ни изпратите лични данни, като Вашето име, имейл адрес, телефонен номер и друга информация за регистрация. Освен това, когато използвате Нашите приложения, можем автоматично да събираме определена информация, включително техническа информация, свързана с Вашето мобилно устройство, и информация за начина, по който използвате приложението.

В зависимост от конкретното приложение, което използвате, и само след като сте се съгласили с такова събиране, може също да съберем информация, съхранявана на Вашето устройство, включително информация за контакт, информация за местоположението или друго цифрово съдържание.

Повече подробности за вида информация, която събираме, са посочени в информационното известие и / или в специалното известие за всяко отделно приложение.

Услуги и приложения от трети страни

Някои приложения на трета страна, които изтегляте, предварително инсталирани или за които се регистрирате за ползването им, може да имат отделни условия и правила за поверителност, които се прилагат независимо от Нашата политика за поверителност.

СиК Къмпани не носи отговорност за използването на лични данни в приложения или услуги на трети страни. Препоръчваме Ви внимателно да прегледате условията за ползване и декларацията за поверителност на всяка услуга или приложение на трета страна, преди да се регистрирате, да ги изтеглите или да ги използвате. Също така, препоръчваме да търсите опции за поверителност и контроли в приложения на трети страни след изтеглянето.

Деца

Услугите ни не са предназначени за деца. Ние съзнателно не събираме никакви Лични данни за лица под 18-годишна възраст, нито продаваме Нашите продукти или услуги на тях. Ако дете ни е предоставило лични данни, родителят или настойникът на това дете може да се свърже с нас, за да изтрием информацията от Нашите записи.Ако смятате, че може да имаме информация от лице на възраст под 18 години, моля свържете се с нас. Ако научим, че по невнимание сме събрали личната информация на дете, ще предприемем стъпки за изтриване на информацията възможно най-скоро.

Мониторинг

В изпълнение на законовите изисквания, Ние наблюдаваме как функционира Нашата система. Това означава, че събираме статистически данни за работата й.

Подаване на жалба до надзорен орган

Ако смятате, че обработваме личните Ви данни в нарушение на законите и разпоредбите за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган. Република България надзорен орган по защитата на личните данни се явява "Комисията за защита на личните данни",

имаща седалище на адрес:

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518,

Приемна - работно време 9:00 - 17:30 ч.,

Електронна поща: kzld@cpdp.bg,

Интернет страница: www.cpdp.bg

Представител на СиК Къмпани

за защита на личните данните Можете да се свържете с Представителя на СиК Къмпани, във връзка със изпълнение на задълженията ни по Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (Общ регламент относно защитата на данните),

чрез следните данни за контакт:

Имейл адрес: office@dietetica.bg

Aдрес за комуникация: Република България, 2100 град Елин Пелин, ул. Климент Охридски, 2 вх.В, ет.6 ап.18.

Данни за контакт: г-жа К. Александрова, Представител на СиК Къмпани ООД за защита на личните данните.